Έργα Αναφοράς
Η ADVARTIA έχει ολοκληρώσει την κατασκευή Φ/Β έργων μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας σε όλη την ελληνική επικράτεια με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των σταθμών, καθώς και την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής: